Autopožičovňa

auta-cennik-pozicovna

Cena za prenájom je vrátene poistenia, plného servisu, pneumatiky podľa ročného obdobia a dialničnej známky.

 Vozidlo rok výroby motor prevodovka počet miest ďalšia výbava
VW Passat variant 2011 2,0 tdi M 5 8 x airbag, slnečné clony na zadných oknách
Opel Vectra 2007 1,9 CDTI M 5 6 x airbag
VW Caravelle 2007 1,9 TDI M 9 slnečné clony na zadných oknách

Všetky ceny sú koncové bez ďalších skrytých poplatkov. Ceny sú uvedené bez DPH.

Potrebné doklady pri prenájme vozidla

Fyzická osoba (občan Slovenskej republiky):

 1. Občiansky preukaz
 2. Vodičský preukaz

Fyzická osoba (cudzinec):

 1. Cestovný pas
 2. Vodičský preukaz

Právnická osoba:

 1. Výpis z obchodného registra, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
 2. Objednávka prenájmu, živnostenský list
 3. Plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou
 4. Zmluvu o prenájme vozidla môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec.

Povinnosti prenajímateľa

 • Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla spísať s nájomcom nájomnú zmluvu.
 • Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v riadnom technickom , ktoré zodpovedá platným predpisom cestnej premávky.

Povinnosti nájomcu

 • Pred zapožičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu.
  Oboznámiť sa s podmienkami prenájmu, prípadne i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve a zabezpečiť ich dodržiavanie.
 • Klient musí byť držiteľom platného vodičského a občianskeho preukazu. Minimálny vek je 21 rokov.
 • Klient musí pred uzavretím zmluvy o „Prenájme vozidla“ oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam.
 • Nájomca je povinný pri užívaní vozidla dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Sankcie za ich porušenie hradí nájomca na svoje náklady.
 • Uhradiť vopred sumu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a zálohu na spoluúčasť ( DEPOZIT ).
 • Záloha za vozidlo sa prenajímateľovi po vrátení automobilu vracia.
 • Dodržiavať zákon č.315/96 Z. z. a s ním súvisiace predpisy.
 • Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený prenajímateľom s predpísanými podmienkami užívania
  a údržby vozidla a s tým, že je povinný vozidlo dostaviť prenajímateľovi k uskutočneniu povinných prehliadok
  pokiaľ práve v dobe, keď majú byť uskutočnené, vozidlo používa.
 • Zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla, kontrolovať stav,
  množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore,
  stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla.
  Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť.
 • Nepožičať vozidlo (nezverovať jeho riadenie) inej osobe ako je uvedené v zmluve,
  nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované.
 • Nesmie taktiež uskutočňovať za poplatok pre tretie osoby prepravu osôb a nákladu
  a nie je oprávnený poskytnúť vozidlo do prenájmu tretej osobe.
 • V prípade vzniku potreby opravy vozidla v servise môže zákazník vykonať takéto opravy
  bez predchádzajúceho súhlasu požičovne iba v prípade, ak cena za opravu nepresiahne 20 EUR.
  Cena takejto opravy (pokiaľ jej potreba nevyplynula z porušenia dohodnutých podmienok)
  sa zákazníkovi preplatí na základe faktúry za opravu.
 • Vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy.
  Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu.
  V prípade nedotankovanej nádrže nájomca uhradí paušálny poplatok 70 EUR.
 • V prípade hrubého znečistenia interiéru a exteriéru vozidla nájomca uhradí poplatok,
  ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 160 EUR.
 • Vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR,
  do 2 hodín od vzniku takejto udalosti oznámiť majiteľovi požičovne ktorý určí ďalší postup.
 • Po uplynutí doby zapožičania, vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť
  a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu zapožičania.
  Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla
  podľa § 249a Trestného zákona a na zákazníka bude podané trestné oznámenie.
 • Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka
  a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito podmienkami.